دومین جلد از مجموعه کتاب‌های «تحلیل، نت‌نگاری و نگرشی بر ساختار موسیقی دستگاهی ایران» نوشته مسعود شعاری که اختصاص به دستگاه چهارگاه دارد، توسط انتشارات هنر موسیقی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی به نقل از مهر، انتشارات هنر موسیقی کتاب «تحلیل، نت‌نگاری و نگرشی بر ساختار موسیقی دستگاهی ایران؛ دستگاه چهارگاه» نوشته مسعود شعاری را در ۱۵۶ صفحه و بهای ۱۳۵ هزار تومان منتشر کرد.

این پژوهش رویکردی توصیفی و تحلیلی به ساختار دستگاه‌های موسیقی ایرانی دارد. این مجلد به دستگاه چهارگاه اختصاص دارد و در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول ابتدا مفاهیم، قواعد کلی و ساختار دستگاه تبیین و تشریح شده و در فصل دوم ویژگی‌های اصلی دستگاه چهارگاه به‌اختصار تشریح می‌شود و در فصل سوم به نت‌نگاری و تحلیل جمله به جمله گوشه‌های دستگاه چهارگاه از ردیف میرزا عبدالله پرداخته شده است.

نویسنده که از موسیقیدانان سرشناس حال حاضر ایران به شمار می‌رود، کتاب را اهدافی آموزشی نوشته است، بنابراین مسئله فهم آسان برای هنرجو که از ضروریات آموزش است، مدنظر بوده و در تدوین مطالب از پیچیده‌گویی پرهیز شده است تا موسیقی دستگاهی برای عموم دانشجویان و هنرجویان آسان‌تر فهم شود

 

دیدگاهتان را بنویسید